NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Daňový balíček pro právnické osoby k 1. 7. 2017 – část 2

1. Odpisování nehmotného majetku – §32a odst. 4 ZDP

Znění §32a odst. 4 ZDP upravuje dobu daňového odpisování nehmotného majetku. Pro příslušné kategorie nehmotného majetku byla pevně stanovená doba odpisování změněna na dobu minimální.

Tzn., že poplatník bude moci podle svého rozhodnutí majetek daňově odpisovat i delší dobu (větší počet měsíců), ovšem při zachování stávajících podmínek zakotvených v §32a ZDP, zejména při zachování pravidla rovnoměrnosti daňových odpisů.

Podle Přechodného ustanovení ( Čl. II bod 12 ) se nové znění zákona použije až na majetek, u kterého bylo odpisování zahájeno po účinnosti novely zákona.

2. Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení – §29 odst. 1 ZDP

Podle §29 odst. 1 ZDP snižuje bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení vstupní cenu předmětného hmotného majetku bez ohledu na to, zda byl tento příjem od daně osvobozen, nebyl předmětem daně nebo nezvyšoval základ daně podle výjimky uvedené v §23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP.

U poplatníka daně z příjmů právnických osob (účetní jednotky) se jedná o zdanitelný příjem zúčtovaný ve výnosech. Pokud poplatník pořídí hmotný majetek a ve smyslu ustanovení §29 odst. 1 ZDP sníží jeho vstupní cenu, může zmíněný výnos vyloučit podle §23 odst. 3 písm. c) bodu 9 ZDP ze základu daně.

Podle Přechodného ustanovení ( Čl. II bod 19 ) se nová úprava použije poprvé pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

3. Některé vybrané změny u veřejnoprávních poplatníků

– osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací bez omezení jejich účelového určení

– daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků – prostředky získané daňovou úsporou musí být profinancovány nejpozději následující zdaňovací období na krytí nákladů nepodnikatelských činnosti

Sdílet článek:

Komentáře

komentářů