NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Daňový balíček pro právnické osoby k 1. 7. 2017 – část 1

Připravili jsme pro Vás přehled změn, který se týká daně z příjmů právnických osob. Z důvodu přehlednosti jsme vybrali jen ta ustanovení, která se týkají co nejširšího okruhu poplatníků.

1. Stanovení základu daně z příjmů – §23 odst. 2 písm. b) ZDP

Při zjištění základu daně budou účetní jednotky, které ve smyslu ustanovení §1f zákona o účetnictví vedou jednoduché účetnictví, vycházet z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Daňový zákon reaguje na úpravy provedené zákonem č. 221/2015 Sb. Podle Přechodného ustanovení ( Čl. II bod 18 ) se nová úprava použije poprvé pro zdaňovací období započaté v roce 2017.Připravil jsem pro Vás přehled změn, který se týká daně z příjmů právnických osob. Z důvodu přehlednosti jsme vybrali jen ta ustanovení, která se týkají co nejširšího okruhu poplatníků.

 

2. Úpravy v režimu finančního leasingu – §21d , §24 odst. 2 písm. h) a §24 odst. 5 ZDP

Zákon v §21d odst. 1 výslovně stanoví, že předmětem finančního leasingu je hmotný majetek ve smyslu §26 zákona o daních z příjmů odpisovaný podle tohoto zákona. Tím vylučuje z finančního leasingu smlouvy uzavřené na majetek neodpisovaný a majetek nehmotný. Dále nově určuje, že finanční leasing se stává nájmem za podmínky, kdy leasingová smlouva je ukončena před uplynutím minimální doby leasingu.

Podle Přechodného ustanovení ( Čl. II bod 4 ) se nová úprava neuplatní na ty smlouvy, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. zde se uplatní dosavadní režim.

3. Prodej cenných papírů – §24 odst. 2 písm. w) ZDP

  • Do ZDP byl zaveden daňový režim kmenového listu, který není podle účetních předpisů oceňován reálnou hodnotou. Pokud dojde k prodeji tohoto kmenového listu, je jeho nabývací cena daňově účinným nákladem jenom do výše tržby z jeho prodeje.
  • U mikro účetních jednotek, kterým zákon o účetnictví neukládá povinnost přeceňování cenných papírů reálnou hodnotou, je při jejich prodeji daňovým nákladem nabývací cena cenného papíru (který je u jiných účetních jednotek oceňován reálnou hodnotou), bez omezení výší příjmů.

Podle Přechodného ustanovení ( Čl. II bod 6 ) lze toto ustanovení ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použít již pro zdaňovací období roku 2017.

4. Odpisování technického zhodnocení – §28 odst. 3 ZDP

V ustanovení §28 odst. 3 ZDP byl rozšířen výčet poplatníků, kteří mají možnost uplatňovat daňové odpisy z technického zhodnocení provedeného na cizím majetku. Kromě nájemce a uživatele u finančního leasingu může daňové odpisy uplatňovat i poplatník, kterému byl přenechán majetek k užívání (např. podnájemce), a to za obdobných podmínek jako u technického zhodnocení provedeného nájemcem:

  • technické zhodnocení uhradil poplatník, který má právo k užívání majetku, na kterém provedl technické zhodnocení
  • technické zhodnocení provedl a daňové odpisy uplatňuje vždy s písemným souhlasem vlastníka
  • vlastník hmotného majetku nezvýšil vstupní cenu hmotného majetku o provedené technické zhodnocení
  • odpisované technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný majetek.

Podle Přechodného ustanovení ( Čl. II bod 10 ) se nové znění zákona použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

Sdílet článek: