NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Chcete se stát dobrovolným plátcem DPH? Myslíte si, že jde pouze o formalitu? Všechno je ale jinak…

V zákoně je uvedeno, že “osoba povinná k dani”, pokud má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k dobrovolné registraci. Zákon ale již neupravuje samotný proces udělení této registrace.

V předchozích letech byla dobrovolná registrace k DPH v podstatě pouze formální záležitostí. Stačilo o ni požádat a daňovou registraci k DPH jste obdrželi bez problémů během několika dní.

V poslední době se ale bohužel velmi zhoršila vzájemná součinnost mezi správci daně a daňovými poplatníky. Tento problém leží dle našeho názoru především na straně správců daně.

Finanční úřad ve snaze předcházení podvodům dusí nové plátce DPH

Pokud tedy v současné době požádáte o dobrovolnou registraci k DPH, stanete se sprostým podezřelým a velmi pravděpodobně obdržíte od svého finančního úřadu výzvu k vysvětlení, změně, doplnění, doložení registračních údajů. V této výzvě budete vyzvání k prokázání řady skutečností aniž by správce daně řádně vysvětlil v čem spočívají jeho konkrétní pochybnosti. Jedná se např. o požadavek na předložení podnikatelského záměru, předložení smluv s dodavateli a odběrateli a další průkazné listinné dokumenty (bohužel nevíme o jaké dokumenty se má jednat). Někdy chce správce daně dokládat existenci sídla vaší společnosti nebo chce vědět kdo vám vede účetnictví. Už jsme se setkali i s požadavkem na předložení marketingového plánu a podobně. Prostě fantazie pracovníků správce daně je někdy obdivuhodná.

Pochopitelně se většinou jedná o naprosto nesmyslné výzvy, které nemají žádnou oporu jak v zákoně o DPH, tak v Daňovém řádu. Celý postup dle našeho názoru zavání porušováním základních zásad daňového řízení. Jedná se v podstatě o zneužívání vrchnostenského postavení správce daně.

Jak jste si jistě všimli, tak zákon o DPH k dobrovolné registraci absolutně nevyžaduje, že v době podání žádosti o dobrovolnou registraci musíte uskutečňovat zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně. Správce daně však často vyžaduje  důkazy o tom, že tuto činnost uskutečňujete. Tímto způsobem finanční správa mnohdy pod zcela nesmyslnými záminkami brání v rozvoji podnikání a vytvráří podnikatelským subjektům další dodatečné náklady související s administrativou.

Jak se tedy stát co nejrychleji dobrovolným plátcem DPH?

Pokud nechcete být zbytečně zdržováni, doporučujeme, předložit současně se žádostí o dobrovolnou registraci i stručný podnikatelský záměr. Můžete například uvést skutečnost, že vaše právnická osoba navazuje na předchozí podnikatelskou činnost fyzické osoby. Pokud máte již nějaké faktury, je dobré je k žádosti doložit, abyste správci daně předložili důkaz o tom, že provozujete ekonomickou činnost.

Pokud již výzvu k doplnění či vysvětlení obdržíte, upozorněte na její nezákonnost

Uveďte v čem takovou nezákonnost spatřujete a snažte se na ni co nejstručněji odpovědět. Někdy je dobré se přímo spojit s příslušným pracovníkem správce daně a vysvětlit mu co a jak. V § 128 Daňového řádu, je mimo jiné uvedeno, že vyhoví-li daňový subjekt výzvě ve stanovené lhůtě, hledí se na přihlášku k registraci, jako by byla podáva bez vady v den původního podání. V takém případě  nemá správce daně jinou možnost, než vás k DPH zaregistrovat, .

Obraťte se na odborníky

Každopádně je dnes žádoucí, aby podnikatel nebo obchodní korporace, kteří se chtějí stát dobrovolně plátcem daně, využili při podání žádosti o registraci kvalifikované účetní firmy nebo daňového poradce. Dnes se bohužel setkáváme s tím, že finanční úřad zpochybňuje žádosti o povinnou registraci DPH i případě, kdy jste například za posledních dvanáct po sobě jdoucích měsíců překročili obrat jednoho milionu korun. Pokud v takovém případě obdržíte výzvu správce daně, tak je potřeba jej v rámci odpovědi upozornit, že ať chce nebo nechce, stáváte se  počínaje prvním dnem druhého měsíce od překročení obratu, plátcem DPH ze zákona. V takovém případě musíte být však připraveni na revanš pracovníků správce daně. Drzý poplatník musí být potrestán. Takže očekávejte v první řadě prověrku, zda uváděné sídlo firmy je skutečné. A pokud sídlíte v nějakém office housu, hned vám přilítně nová výzva. Bohužel těmito obstrukcemi ztrácejí úředníci správce daně drahocenný čas, který by mohli využít k honbě za skutečnými podvodníky.

Pokud se stát chová k podnikatelům výše uvedeným způsobem, nemůžeme se divit, že se naše země v podpoře podnikání nachází na chvostu světových žebříčků, někde mezi rozvojovými zeměmi. Všechny tyto skutečnost se pak samozřejmě negativně promítají i do výkonu české ekonomiky.

Sdílet článek: