NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

„Jen“ nehoda nebo už pracovní úraz?

Minulý týden jsem po cestě do kanceláře bojovala s chůzí po sněhem zasypaném chodníku a když jsem se po tomto chodníku dopracovala až před naší kancelář, kde na mě pro změnu čekaly zledovatělé schody, napadl mě námět na článek pro Vás.

Co když po cestě do práce upadneme a přivodíme si úraz? Jak se tato událost bude posuzovat? Bude to „jen“ nehoda nebo už pracovní úraz?

schody cestaDnes už je obecně známé, že pokud se nám cokoliv stane na cestě do práce nebo z ní, o pracovní úraz se nejedná.

Znáte význam pojmu pracovní úraz? Uzná se zaměstnanci pracovní úraz i přesto, že není zapsán v knize úrazů? A co pracovní cesta? A jak je to s úrazem při společných zaměstnaneckých akcích?

Pojďme se na to podívat společně podrobněji.

Pracovní úraz – co říká zákon?

Nikdo, ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel si určitě nepřeje, aby na pracovišti docházelo k pracovním úrazům. A když už se tak stane, je dobré znát zákon a správný postup, jak tuto situaci řešit.

Nově tuto problematiku řeší novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 10. 2015.

Tato novela zrušila zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců a přechodná úprava mění podstatným způsobem problematiku odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání z hlediska povinností a práv zaměstnavatelů i zaměstnanců. V návaznosti na zrušení zmíněného zákona došlo k tzv. „překlopení“ právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání z přechodných ustanovení zákoníku práce do ustanovení jeho Části jedenácté, nově nazvané „Náhrada majetkové a nemajetkové újmy“.

Novelou zákoníku práce bylo také zrušeno ustanovení § 394 odst. 2 týkající se postupu při odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění a bylo vydáno nové nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které obsahuje nejnižší přípustnou hodnotu 1 bodu pro bodové ohodnocení, kterým se hodnotí závažnost jednotlivých poškození uvedených v lékařském posudku. V současné době hodnota 1 bodu činí nejméně 250 Kč (namísto dosavadních 120 Kč).

Co je tedy pracovní úraz?

To, zda bude zaměstnanci přiznán status pracovního úrazu či nikoliv záleží na posouzení, zda došlo k poškození zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Můžeme definovat, že pracovní úraz je z pohledu Zákoníku práce jen taková událost, ke které dojde při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, a o které byl sepsán záznam o úrazu nebo, která byla jako pracovní úraz alespoň zaevidována v knize úrazů.

Co Vám doporučujeme?

Pokud se vám již stane při práci nehoda, informujte o tom neprodleně svého nadřízeného a událost zaznamenejte do knihy úrazů. I z malé nehody se může stát komplikovaný zdravotní problém, a proto pro případné uplatnění nároku na náhradu škody nebo bolestného, je dobré mít tuto skutečnost zaevidovanou.

I když zaměstnanec neohlásí úraz, neznamená to, že by pracovník nemohl mít nárok na odškodnění, ale tuto skutečnost musí prokázat u soudu, nejlépe svědectvím přímých svědků.

Pracovní cesta z hlediska odškodňování úrazů na pracovních cestách

Činnost, která je předmětem pracovní cesty, je vždy plněním pracovních úkolů a činnost na pracovišti v místě, které je cílem pracovní cesty se považuje za výkon práce. Do plnění pracovních úkolů na pracovní cestě se zahrnuje i vedlejší činnost, kterou vykoná zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele nebo na jeho příkaz.

Ale pozor! Co je dobré vědět…

Pokud se zaměstnanec ubytuje v obci, která je cílem pracovní cesty a z místa ubytování jde na pracoviště do budovy určené k plnění pracovních úkolů, pak v případě, že dojde k nehodě, která se stane při cestě z místa ubytování na toto pracoviště nebo cestou zpět, nelze tuto skutečnost považovat za pracovní úraz (stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2012).

Ale pro změnu …

Pokud zaměstnanec ukončí výkon práce v pozdních večerních hodinách a z důvodu únavy nebo špatných povětrnostních podmínek se nevrátí do východiska pracovní cesty a zůstane např. přes noc u příbuzných a ráno pokračuje dál, a v případě nehody, se tato skutečnost jako pracovní úraz posuzuje (stanovisko Nejvyššího soudu z roku 2015).

Pracovní úraz a společné akce zaměstnanců

Pokud zaměstnanec utrpí úraz např. při sportovních hrách nebo soustředění, kterých se účastnil z podnětu zaměstnavatele, posuzuje se tato událost jako pracovní úraz (stanovisko Nejvyššího soudu z roku 2009).

Obecně, v případě sporů týkající se posouzení, zda určité zdravotní postižení zaměstnance bylo způsobeno pracovním úrazem či nikoli, náleží soudům, které si stanoví odborné znalce.

A co říci na závěr ….

I přesto, že k nám jsou zákonodárci shovívaví, a to např. ve formě navýšení bolestného a výplaty nemocenských dávek, není nad to, když je člověk zdravý. Dny nebo týdny pobytu v nemocnici, v lepším případě, doma na lůžku, nejsou nic příjemného.

Dávejte si tedy pozor, kdy a kde zrovna spadnete, kdy a kam co strkáte, jak a co zvedáte nebo jak a s čím manipulujete. A nezapomínejte, že nejlepším řešením pracovních úrazů je jim předcházet.

Alena Štemberová

Sdílet článek: