NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Daňový balíček v oblasti DPH od 1. 7. 2017 – část 3

1. Vrácení daně osobám se zdravotním postižením (§85)

Osoba se zdravotním postižením, které byla na základě žádosti vrácena daň zaplacená u motorového vozidla, je povinna tuto daň zcela nebo v poměrné výši vrátit na účet příslušného správce daně v případě, že vlastnické právo k motorovému vozidlu převede, popř. motorové vozidlo pronajme, a to ve lhůtě 5 let od vrácení daně.

Povinnost vrátit daň v poměrné výši vztahuje nejen na osoby, které podaly žádost o vrácení daně po účinnosti novely zákona, ale i na osoby, kterým byla daň na základě žádosti vrácena před účinností novely a po účinnosti novely ještě neuběhla pětiletá lhůta a osoba se zdravotním postižením vlastnické právo k motorovému vozidlu převede, popř. motorové vozidlo pronajme po účinnosti novely zákona.

2. Režim přenesení daňové povinnosti (§92b až §92e)

Zavádí se režim přenesení daňové povinnosti při:

  • poskytnutí zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata
  • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci
  • poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci
  • dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky
  • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva nabyvatelem

3. Skupina, skupinová registrace (§5c, §95a)

Za práva a povinnosti skupiny vyplývající z daňových zákonů odpovídají společně a nerozdílně členové skupiny, a to jak za doby existence skupiny, tak po jejím zrušení či po zániku jejich členství ve skupině. Toto platí jak pro hmotněprávní povinnosti, tak i pro povinnosti procesní povahy, v rovině nalézací i v rovině platební či vymáhací.

Osoba, na kterou při přeměně člena skupiny (rozdělením, které má formu odštěpení), který při přeměně nezaniká, přechází nebo je převáděno jeho jmění, a která je v okamžiku přeměny nově vzniklou osobou, se stává členem skupiny.

4. Podávání daňového přiznání v insolvenci (§99b, §101b)

V případě rozhodnutí o úpadku plátce nedochází ke vzniku samostatných zdaňovacích období, ale stávající zdaňovací období skončí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala účinnost rozhodnutí o úpadku. K období před účinností rozhodnutí o úpadku se váže povinnost podání daňového přiznání do 30 dnů od tohoto dne (§244 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Daňové přiznání za zbývající část zdaňovacího období se podává v obecné lhůtě 25 dnů po skončení zdaňovacího období nebo ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnost rozhodnutí o úpadku, pokud by tato lhůta uplynula později.


Přečtěte si také

1. díl seriálu o novinkách v DPH

2. díl seriálu o novinkách v DPH

 

Sdílet článek: