NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

EET krok za krokem – Jak se připravit na evidenci tržeb?

Od 1. prosince 2016 bude EET v první fázi spuštěna pro podnikatele v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb, další fáze budou následovat až do poloviny roku 2018, kdy se plánuje zavedení elekronické evidence plošně.

Registrace pro povinné subjekty byla spuštěna již 1. září 2016. Připravte se včas a neponechejte nic náhodě.

Jak se připravit na evidenci tržeb?

1. Nejdříve požádejte o autentizační údaje

Poplatník, který je povinný evidovat tržby,  je dle § 13 odst. 1 zákona o evidenci tržeb povinen před přijetím první evidované tržby požádat o autentizační údaje. O autentizační údaje můžete žádat již od 1. září 2016.

Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje, které slouží  k přístupu do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Umožní vám správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb. Jedná se tedy o přihlašovací jméno a heslo.

O autentizační údaje lze požádat buď elektronicky nebo ústně do protokolu. Pokud máte udělenou plnou moc zástupci, může o tyto údaje požádat on. Podmínkou je, že plná moc musí obsahovat příslušné zmocnění.

Pokud požádáte o autentizační údaje elektronicky, měli byste je do datové schránky obdržet do 3 dnů, požádáte-li ústně, obdržíte je rovnou po sepsání protokolu.

2. Údaje o provozovnách

Ze všeho nejdřív musí poplatník prostřednictvím daňového portálu oznámit správci daně údaje o provozovnách. Ale pozor! Pojem „provozovna“ se v tomto případě nekryje se stejným pojmem uvedeným v živnostenském zákoně. Pro účely EET se provozovnou rozumí místo,  kde dochází k přijímání evidovaných tržeb.  Může se tedy jednat jak o stálou, tak o mobilní provozovnu (taxi, mobilní prodejna).

3. Certifikáty

Když se pomocí autentizačních údajů přihlásíte do webové aplikace EET, můžete zde požádat o vydání jednoho nebo více certifikátů. Certifikát je vydáván s platností na 3 roky. Jeho hlavní funkcí je ověřování datových zpráv. Každý, kdo obdrží certifikát je povinen jej chránit před zneužitím.

4. Vybavení pro EET

Pokladní zařízení musí být upravené tak, aby bylo schopné zasílat datové zprávy s údaji o evidované tržbě a přijmout potvrzení o zaevidování této tržby u správce daně. Do tohoto zařízení bude nainstalovaný certifikát, který poplatník obdrží od správce daně. Velikost zasílaných dat bude velmi malá.  Z tohoto pohledu se zdá, že může běžnému živnostníkovi stačit docela jednoduché zařízení, např. mobil nebo tablet s tiskárnou a příslušným softwarem. Rovněž se dají použít stávající pokladní systémy. Pro větší provozovny už však může být přechod na EET podstatně nákladnější.

5. Způsoby evidence

a) Evidence tržeb běžným způsobem

Jedná se o evidenci  „on-line“. Při tomto způsobu je poplatník v okamžiku přijetí evidované  tržby povinen zaslat datovou zprávou údaje o této tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho tržbu přijal.

Průběh  celé transakce vypadá následovně:

  1. správci daně zašleme datovou zprávu ve formátu xml
  2. obdržíme potvrzení o přijetí s unikátním kódem
  3. vystavíme účtenku obsahující unikátní kód
  4. vydáme účtenku zákazníkovi

Je důležité stanovit v systému míru odezvy delší než 2 sec. Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi odesláním zprávy a přijetím fiskálního identifikačního kódu,

V případě, že dojde k výpadku internetu, musíme datovou zprávu odeslat správci daně nejpozději do 48 hodin.

b) Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu (off-line)

Při této evidenci se postupuje obdobně jako u evidence běžným způsobem s tím, že poplatník je povinen údaje o evidované tržbě předat datovou zprávou nejpozději do 5 dnů od přijetí evidované tržby. Na účtence v takovém případě není poplatník povinen uvádět fiskální identifikační kód.

Ze zákona mohou zjednodušenému rozsahu podléhat tržby z prodeje zboží a služeb na palubách dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob. Vláda může svým nařízením stanovit další okruh tržeb, které tomuto režimu podléhají.

V ostatních případech může povolit použití zjednodušeného režimu evidence tržeb finanční správa na žádost daňového poplatníka. Jedná se zejména o evidenci tržeb v místech se ztíženým přístupem k internetu.


Příště se dozvíte co musí obsahovat účtenka, jaké máte vy i správce daně informační povinnosti a jaké pokuty  při porušení povinností můžete vyfasovat.


Přečtěte si také:

  1. díl seiálu o EET – https://www.danovypoplatnik.cz/eet-krok-za-krokem/

 

Sdílet článek: